ViaParMir-BSCM-01

@article{ViaParMir-BSCM-01,
title = {Els sistemes de representaci{\'o} dels nombres reals (I)},
author = {Pelegr{\'\i} Viader and Jaume Parad{\'\i}s and Joan Miralles de Imperial and Llu{\'\i}s Bibiloni},
journal = {Butllet{\'\i} de la Soc. Catalana de Matem{\'a}tiques},
volume = {16},
number = {2},
pages = {91--120},
year = {2001},
url = {http://www.iecat.net/institucio/societats/SCMatematiques/WebSCMAT/butlletins/16_2/viader.pdf}}

Fano Experimental Web Server, D. Eppstein, School of Information & Computer Science, UC Irvine
Made on a Mac Valid XHTML 1.0!