Els sistemes de representació dels nombres reals (I)

Pelegrí Viader, Jaume Paradís, Joan Miralles de Imperial, and Lluís Bibiloni
Butlletí de la Soc. Catalana de Matemátiques 16(2):91–120, 2001
http://www.iecat.net/institucio/societats/SCMatematiques/WebSCMAT/butlletins/16_2/viader.pdf

Cites:

Fano Experimental Web Server, D. Eppstein, School of Information & Computer Science, UC Irvine
Made on a Mac Valid XHTML 1.0!